Telefon   +48 501 415 112

whatsapp  730 558 528

whatsapp   512 027 011

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jakie warunki musicie Państwo spełnić, chcąc wynająć sprzęt?

Wynajem sprzętu oferowanego przez naszą firmę, odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. W momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z naszych usług, przedstawiamy Państwu warunki umowy najmu i dajemy możliwość swobodnego zapoznania się ze szczegółowymi zapisami. Dopiero po dopełnieniu stosownych formalności, możemy udostępnić Państwu maszyny.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy najmu.

 

 

UMOWA NAJMU nr…………..

Zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy:

Fanbe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

reprezentowaną przez ………… zwanym dalej Wynajmującym

a …………………………………………………………………………

………………………… zwaną/ym dalej Najemcą.

 1. Przedmiotem najmu jest urządzenie:………….................................................................................

Strony ustalają kwotę ……………………………………………............................... PLN za całościowy wynajem wraz z dostawami.

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego.

Warunki płatności:

 1. Urządzenie zostaje wynajęte od ………………………. i będzie użytkowane na terenie budowy……………………………………….. O każdej zmianie miejsca użytkowania Najemca powiadomi pisemnie Wynajmującego w celu uzyskania jego pisemnej zgody. Przedłużenie okresu wynajmu musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez Wynajmującego co najmniej 2 dni przed upływem okresu najmu. Za przedłużenie wynajmu bez zgody Wynajmującego stawki dzienne będą naliczane podwójnie. Ostatni dzień wynajmu jest dniem zwrotu urządzenia do siedziby Wynajmującego do godz. 21:00.
 2. Przekazanie i zwrot urządzenia odbywa się w siedzibie Wynajmującego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego. Strony mogą dokonać odbioru w innym wspólnie ustalonym miejscu. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Najemca wskaże imiennie osobę upoważnioną do podpisania protokołu. W przypadku niewskazania osoby uprawnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przyjmuje się, iż osoba faktycznie odbierająca lub zwracająca urządzenie jest do tego uprawniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Najemcę, osobę wskazaną lub faktycznie zwracającą Wynajmujący może sporządzić w obecności osoby trzeciej wiążący dla Stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Procedura powyższa ma zastosowanie w przypadku niestawienia się w imieniu Najemcy żadnej uprawnionej osoby. Koszt transportu urządzenia do miejsca jego użytkowania oraz zwrotu do magazynu Wynajmującego ponosi Najemca.
 3. Prawa i obowiązki Wynajmującego:
 • Wynajmujący dostarczy urządzenie sprawne, w dobrym stanie technicznym, kompletne z naładowanymi akumulatorami (lub zatankowane) oraz dokumentacją niezbędną do jego prawidłowej obsługi i eksploatacji oraz kluczykami,
 • Wynajmujący uprawniony jest do kontrolowania urządzenia w czasie obowiązywania umowy oraz do dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania urządzenia w należytym stanie technicznym,
 • Wynajmujący zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i usunięcia awarii urządzenia powstałych w następstwie normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji. W pozostałych sytuacjach koszty naprawy i usuwania awarii obciążają Najemcę. Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień urządzenia o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.
 • termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii i naprawy urządzenia, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem urządzenia.
 • za czas naprawy lub usunięcia awarii Wynajmujący nie pobierze zapłaty czynszu najmu, za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność przeprowadzenia naprawy lub usunięcia awarii nastąpiła na wskutek okoliczności zawinionych przez Najemcę,
 • w przypadku stwierdzenia, iż urządzenie użytkowane jest przez Najemcę w sposób niezgodny z jego gospodarczym przeznaczeniem Wynajmujący może zażądać natychmiastowego zaprzestania jego użytkowania i zwrotu urządzenia,
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną urządzenia.
 1. Najemca oświadcza że:
 • otrzymał urządzenie w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, czyste i z naładowanymi akumulatorami (lub zatankowane) oraz dokumentacją niezbędną do jego prawidłowej obsługi i eksploatacji. Ewentualne uwagi o stanie urządzenia powinny zostać odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym,
 • ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenie od chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • urządzenie obsługiwane będzie przez osoby mające odpowiednie wymagane przez prawo uprawnienia i kwalifikacje,
 • zobowiązuje się do eksploatacji urządzenia z należytą starannością zgodnie z jego instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz zasadami BHP,
 • zobowiązuje się do zwrotu urządzenia wraz z dokumentacją i kluczami w takim stanie, w jakim zostało ono wynajęte z uwzględnieniem normalnego jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji, tzn. w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, czyste i z naładowanymi akumulatorami (lub zatankowane),
 • w przypadku gdy Najemca świadczy usługi na terenie innego przedsiębiorstwa zobowiązuje się zapewnić zgodę tego przedsiębiorstwa i załatwić wszelkie niezbędne formalności umożliwiające Wynajmującemu wejście lub wjazd na teren tego przedsiębiorstwa w celu kontroli, naprawy lub konserwacji urządzenia,
 • w razie zniszczenia lub utraty urządzenia zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości określonej w umowie, którą Najemca akceptuje. Najemca ma obowiązek uiszczenia ustalonego w umowie czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty odszkodowania.
 • w przypadku zwrotu uszkodzonego lub niekompletnego urządzenia (np. bez dokumentacji lub kluczyków, brudnego, z nienaładowanymi akumulatorami, niezatankowanego itp.) zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania wg kosztorysu sporządzonego przez Wynajmującego.
 1. Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone z użytkowania z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia urządzenia innym o podobnych parametrach w miarę możliwości Wynajmującego. W przypadku braku takiej możliwości Najemcy przysługuje prawo do zwrotu należności za niewykorzystany okres wynajmu. Poza powyższym Najemcy nie przysługują inne roszczenia w stosunku do Wynajmującego.
 2. Najemca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu odszkodowania, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego wynikających z faktu nieterminowego przekazania lub nieprzekazania Najemcy urządzenia bez winy Wynajmującego.
 3. Najemca nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią.
 4. W przypadku nieterminowych zapłat lub nieprzestrzegania warunków powyższej umowy najmu przez Najemcę Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Obydwie strony oświadczają, że przyjmują zawarte w umowie warunki najmu i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 7. Wszelkie kwestie sporne nie uregulowane niniejszą umową rozstrzygane będą polubownie a w razie braku takiego porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

…………………………………………………………….                                                                            ………………………………………………………………

                  WYNAJMUJĄCY                                                                                                                        NAJEMCA

Wejdź wyżej razem z nami